Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ „EXODUS CLIMB”

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. Przed rozpoczęciem wspinania każda osoba ma obowiązek zgłosić się do recepcji ścianki wspinaczkowej, wykupić bilet wstępu, zapoznać się z regulaminem oraz podpisać stosowne oświadczenie.
2. Każdy z korzystających ze ścianki przyjmuje do wiadomości, że uprawianie sportów wspinaczkowych, w tym wspinaczka na sztucznych ściankach może być źródłem kontuzji, urazów oraz w skrajnych przypadkach śmierci – nawet przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa.
3. Każdy z uczestników korzysta ze ścianki na własna odpowiedzialność.
4. Odzież i obuwie wejściowe na czas zajęć na ściance wspinaczkowej należy pozostawić w szatni.
5. Obsługa ścianki wspinaczkowej nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na korytarzu czy na ściance wspinaczkowej.
6. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. Pobranie kluczyka wiąże się z pobraniem kaucji zwrotnej w wysokości 10zł W przypadku zgubienia kluczyka kaucja zostaje utracona na poczet wyrobienia nowego klucza.
7. Wstęp na ściankę wspinaczkową dozwolony jest tylko w czystym obuwiu zmiennym.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia i wypełniły stosowne oświadczenie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za zgodą  rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą się wspinać tylko pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub instruktora ściany.
4. Dzieci do 8 roku życia przebywają w sali wspinaczkowej dodatkowo pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który będzie czuwał nad przestrzeganiem regulaminu ścianki wspinaczkowej przez swoich podopiecznych.
5. Osoby początkujące zobowiązane są do odbycia podstawowego szkolenia wspinaczkowego.
6. Początkującym sprzęt asekuracyjny zakłada obsługa ściany. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
7. Ściana wspinaczkowa wyposażona jest w kaski alpinistyczne. Zaleca się ich używanie zarówno przez wspinaczy, jak również przez osoby asekurujące. Osoby wspinające się oraz asekurujące bez kasku robią to na własne ryzyko.
8. O wspinaniu się w kasku dzieci lub młodzieży decydują rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do obsługi ścianki.
10. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach ( np. bulderownia ) wyposażonych w materace.
11. Korzystający  ze  ściany  są  zobowiązani  do  używania  wyłącznie  sprzętu  w pełni sprawnego, nie uszkodzonego, dobrej jakości  i właściwego  przeznaczenia.  Do  asekuracji można  używać  przyrządów posiadających  atesty  (UIAA,  CE, DIN),  długość  liny musi odpowiadać długości drogi.
12. Zabrania się:
- pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową (np. butelki, plecaki itp.);
- przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina;
- chwytania podczas wspinania konstrukcji i stanowisk asekuracyjnych, instalacji, urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi;
- rozpoczęcia wspinania bez jednoznacznej zgody osoby asekurującej;
- wspinania się bez bez wpiętej autoasekuracji;
- samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych (odkręcanie i dokręcanie chwytów mogą dokonywać tylko instruktorzy obsługujący ściankę);
- wspinania pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków;
- żucia gumy podczas wspinania;
- wspinania z telefonem, kluczami i innymi twardymi przedmiotami w kieszeniach;
- asekurować za pomocą ósemek zjazdowych;
- wspinania się w biżuterii ( pierścionki, obrączki, kolczyki, łańcuszki, itp).
13. Na terenie ścianki wspinaczkowej wolno korzystać tylko z magnezji w kulce. Magnezja jest dostępna dla wszystkich w wyznaczonym miejscu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – MODUŁY AUTOASEKURACJI TRUBLUE

1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji TruBlue bezwzględnie zgłoś się do obsługi ścianki w celu przejścia szkolenia z obsługi modułów autoasekuracji TruBlue.
2. Z przyrządów autoasekuracji TruBlue mogą korzystać samodzielnie jedynie wyszkolone z obsługi TruBlue. Osoby powyżej 8-go roku życia mogą korzystać  z Trublue po decyzji obsługi ścianki, która stwierdza czy dana osoba może wykonywać to samodzielnie. W przypadku osób poniżej 8-go roku życia obsługą autoasekuracji, w tym w szczególności wpinaniem i wypinaniem karabinka do uprzęży, zajmuje się towarzysząca im i odpowiednio przeszkolona osoba pełnoletnia lub obsługa ścianki.
3. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą lekko za nią pociągając. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie. Jeśli tak się nie stanie, nie można rozpoczynać wspinaczki, a problem należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.
4. Karabinek otwiera się poprzez podniesienie, rotację nakrętki i naciśnięcie ramienia zamka. Karabinek TruBlue wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży (tzw. łącznik) lub w oba ucha asekuracyjne w przypadku uprzęży pełnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem wspinania należy dwukrotnie sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie zamknięte i zabezpieczone.
5. Nigdy nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia TruBlue.
6. Przed zjazdem należy upewnić się, że strefa zjazdu jest wolna od przeszkód i innych osób. Zjazd zawsze powinien odbywać się stopami w dół. W czasie zjazdu należy lekko odpychać się nogami od ściany.

PRZEPISY TECHNICZNO - PORZĄDKOWE

1. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany, przestrzeganiem regulaminu, czuwa obsługa ścianki. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
2. Wspinanie dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem instruktora oraz za jego zgodą. Instruktor może odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie, której zachowanie jest nieodpowiednie (niezgodne z regulaminem, powodujące zagrożenie).
3. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu spowoduje utratę praw do korzystania ze ściany wspinaczkowej. Nieodwołalną decyzję w tej materii podejmuje obsługa ściany.
4. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie hali określa tablica znamionowa oraz dyżurujący instruktor ściany. W przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia dla użytkowników, dyżurujący personel jest upoważniony do odmowy korzystania ze ściany.
5. Wszystkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje należy natychmiast zgłaszać obsłudze ścianki.
6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
7. Ścianka wspinaczkowa EXODUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Interpretacja przepisów ww. regulaminie należy do obsługi ścianki.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona exodusclub.pl używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies.